Kapitalforhøyelse med innbetaling av penger

Kapitalforhøyelse med tingsinnskudd

Kapitalforhøyelse med konvertering av gjeld

Fondsemisjon

Konto
2000 Aksjekapital / Egenkapital, bundet
Kredit
2020 Overkurs
Debet
2035 Annen innskutt egenkapital
Debet
2050 Annen egenkapital
Debet

En fondsemisjon foretas det ingen innbetaling til selskapet og det tilfører derfor ikke selskapet egenkapital. Ved fondsemisjon overføres midler fra overkurs og/eller fra annen egenkapital (innskutt eller opptjent) til aksjekapital. Det er derfor kun et spørsmål om klassifikasjon innenfor egenkapitalen. Se nærmere om prosessen og reglene rundt en fondsemisjon.

Dersom fondsemisjonen er besluttet senest på balansedagen, men ikke registrert, vises beløpet på samme måte som ved en kapitalforhøyelse med innbetaling, på egen linje under innskutt kapital som for eksempel «Ikke-registrert fondsemisjon».

Stikkord: kapitalforhøyelse, aksjekapitalforhøyelse, nyemisjon, emisjon, kapitalutvidelse, kapitaløkning

Ikke registrerte kapitalforhøyelser/fondsemisjon

Utgifter ved kapitalforhøyelse

Skatt

Selskapsrett