Kapitalforhøyelse med innbetaling av penger

Kapitalforhøyelse med tingsinnskudd

Kapitalforhøyelse med konvertering av gjeld

Fondsemisjon

Ikke registrerte kapitalforhøyelser/fondsemisjon

Konto
1920 Bankinnskudd
Debet
2030 Annen innskutt egenkapital / Ikke registrert kapitalforhøyelse
Kredit

Regnskapsføring av kapitalforhøyelse skal bokføres på tidspunktet generalforsamlingen har besluttet kapitalforhøyelsen. Fra dette tidspunktet og frem til registrering i Foretaksregisteret, regnskapsføres kapitalforhøyelsen som ikke-registrert kapitalforhøyelse på egen linje i balansen da aksjekapitalen til enhver tid skal stemme overens med registrert kapital i Foretaksregisteret. Se NRS 8.5.1.1.1 tredje ledd. Regnskapslinjen er ikke med i regnskapslovens oppsett, men i henhold til rskl. § 6-3 første ledd skal det, når forhold tilsier det, i resultatregnskap og balanse foretas en ytterligere oppdeling av poster og tilføyelser av poster som ikke inngår i oppstillingsplanene.

Eksempel på regnskapsføring

Kapitalforhøyelse med konvertering av gjeld hvor generalforsamlingen har vedtatt forhøyelsen på balansedagen, presenteres også under egenkapitalen som "ikke-registrert" dersom registrering ikke er gjort i Foretaksregisteret. Beløpet føres mot gjelden som skal konvertere, jf NRS 8.5.1.1.2.

Fondsemisjoner tilfører ikke selskapet egenkapital da midler overføres fra annen egenkapital til aksjekapital. Det er derfor kun et spørsmål om klassifisering innenfor egenkapitalen. Fondsemisjoner som er besluttet senest på balansedagen, men ikke registrert i Foretaksregisteret, vises på egen linje under innskutt kapital som for eksempel «Ikke-registrert fondsemisjon».

Stikkord: nyemisjon, emisjon, aksjekapitalforhøyelse, kapitalutvidelse, kapitaløkning, kapitalforhøyelse

Utgifter ved kapitalforhøyelse

Skatt

Selskapsrett