Kapitalforhøyelse med innbetaling av penger

Konto
1780 Krav på innbetaling av selskapskapital
Debet
1920 Bankinnskudd
Debet
2000 Aksjekapital / Egenkapital, bundet
Kredit

For at en kapitalforhøyelse skal kunne regnskapsføres må forhøyelsen være besluttet av generalforsamlingen senest på balansedagen. Videre kreves det at kapitalen er tegnet, eventuelt at en gitt minstekapital er tegnet per balansedagen. Fulltegningsgaranti vil også være tilstrekkelig.

Det stilles ikke krav til innbetaling og registrering i Foretaksregisteret før regnskapet avlegges. Se nærmere om dette i NRS 8.5.1.1.1 samt omtale under og i punktet nedenfor om ikke-registrert kapitalforhøyelse.

Det er ikke krav om at kapitalforhøyelsen skal innbetales før regnskapet avlegges. Fra stiftelse til aksjekapitalen skal være innbetalt, er det en tremånedersfrist. Den delen av kapitalforhøyelsen som ikke er innbetalt på balansedagen, egnskapsføres på egen linje på konto 1780 "Krav på innbetaling av selskapskapital", jf regnskapsloven § 6-2 B II 3. Etter tegningstidspunktet kan selskapet foreta rettslig inndrivning av den tegnede kapitalen. Ikke-innbetalt selskapskapital er en fordring som må vurderes på vanlig måte med tanke på virkelig verdi. Dersom det på tidspunktet for avleggelse av regnskapet foreligger usikkerhet om hele den nødvendige kapital vil bli innbetalt innen tremånedersfristen, bør kapitalforhøyelsen ikke regnskapsføres.

Se nærmere beskrivelse av de kapitalforhøyelsesprosessen og de selskapsrettslige reglene.

Uttalelser knyttet til tidspunkt for regnskapsføring:

  • «DNRS 1999-49 Kapitalforhøyelse og nedsettelse, tidspunkt for regnskapsføring »
  • «EY 1999 Kapitalforhøyelse og kapitalnedsettelse - tidspunkt for regnskapsføring»

Overkurs ved aksjetegning

Dersom kapitalforhøyelsen tegnes til en høyere kurs enn pålydende på aksjen oppstår overkurs. Overkurs ved aksjetegning skal tillegges linjen for overkurs under innskutt egenkapital i balansen.

Stikkord: gjeldskonvertering, tingsinnskudd, konvertering gjeld, konvertering av gjeld, nyemisjon, emisjon, aksjekapitalforhøyelse, kapitaløkning, kapitalutvidelse

Kapitalforhøyelse med tingsinnskudd

Kapitalforhøyelse med konvertering av gjeld

Fondsemisjon

Ikke registrerte kapitalforhøyelser/fondsemisjon

Utgifter ved kapitalforhøyelse

Skatt

Selskapsrett