Kapitalforhøyelse med innbetaling av penger

Kapitalforhøyelse med tingsinnskudd

Konto
1100 Bygninger
Debet
1780 Krav på innbetaling av selskapskapital
Debet
2000 Aksjekapital / Egenkapital, bundet
Kredit

Kapitalforhøyelse med tingsinnskudd føres på samme måte som kapitalforhøyelse med penger under egenkapitalen, jf NRS 8.5.1.1.3. Beslutning må være fattet i generalforsamling senest på balansedagen, og minstebeløpet må være tegnet.

Dersom tingsinnskuddet ikke er overført til selskapet, presenteres forhøyelsesbeløpet som en fordring på samme måte som ved pengeinnskudd på konto 1780. Med overført menes at risiko og kontroll knyttet til tingen er overført selskapet.

Tingsinnskudd som er overført til selskapet presenteres som ordinære eiendeler, for eksempel konto 1100 om det er en bygning som brukes som tingsinnskudd. Eiendelene skal vurderes til virkelig verdi dersom ikke videreføring av tidligere balanseførte verdier følger av regnskapsloven. Det følger av regnskapslovens § 5-16 at balanseførte verdier kan videreføres ved fusjon mellom eller fisjon av små foretak.

Stikkord: nyemisjon, emisjon, aksjekapitalforhøyelse, kapitalutvidelse, kapitaløkning

Kapitalforhøyelse med konvertering av gjeld

Fondsemisjon

Ikke registrerte kapitalforhøyelser/fondsemisjon

Utgifter ved kapitalforhøyelse

Skatt

Selskapsrett