Aksjelovens krav

Kapitalnedsettelse til dekning av tap

Konto
2000 Aksjekapital / Egenkapital, bundet
Debet
2080 Udekket tap
Kredit

Kapitalnedsettelse til dekning av tap skal besluttes av generalforsamlingen etter forslag fra styret eller med styrets godkjennelse.

Regnskapsmessig bør nedsettelsen av aksjekapitalen for å dekke tap først gjennomføres når den er vedtatt av generalforsamlingen. Det er ikke krav om at beslutningen skal være registrert.

Dersom aksjekapitalnedsettelsen er endelig registrert per årsslutt skal nedsettelsesbeløpet som vist i konteringsboksen over. Er nedsettelsen ikke registrert, se avsnitten under om "ikke registrerte kapitalnedsettelser".

Stikkord: kapitalnedsetting, aksjekapitalnedsettelse

Kapitalnedsettelse med utdeling til aksjeeierne

Kapitalnedsettelse med avsetning til fond

Tidspunkt for regnskapsføring og ikke registrerte kapitalnedsettelser