Skatt

Merverdiavgift

Regnskap

For kjøp av eiendeler til bruk i inntektsgivende virksomhet, må det gjøres en vurdering om utgiften skal kostnadsføres i resultatregnskapet eller føres i balansen (såkalt "aktivere"). Her er en oversikt over temaer vi har som omtaler dette Aktivering eller kostnadsføring?

Se også temaene Anskaffelseskost anleggsmidler og Satser - Aktivering.

Stikkord: erverv, driftsmiddel, leasing