Satser

Skatt

Kjøp av driftsmidler er kjøp av et formuesobjekt som hovedsakelig er anskaffet til, eller faktisk brukt i skattyters inntektsgivende aktivitet. Er formuesobjekt anskaffet for salg anses det som et omløpsmiddel (en vare), og vil ikke være et driftsmiddel. Dersom et formuesobjekt som er anskaffet for salg senere tas i bruk som et driftsmiddel, skal det omklassifiseres fra omløpsmiddel til anleggsmiddel.

For mer om hva et driftmiddel er, se Skatte-ABC.

Skattemessig kan anskaffelse av driftsmidler behandles på en av følgende måter:

  • Direkte fradragsføring i anskaffelsesåret, se sktl. § 14-40 (2) og Skatte-ABC
  • Aktiveres og avskrives etter følgende regler:
    • saldoavskrivning, se driftsmiddel - avskrivning på/inntektsføring av saldo i Skatte-ABC, fysiske driftsmidler som verdiforringes i Skatte-ABC og Satser
    • lineær avskrivning, dvs. med like store årlige beløp fordelt over driftsmidlets antatte levetid, se emnet Driftsmiddel – immaterielt (ikke-fysisk) driftsmiddel i Skatte-ABC og emnet Kraftforetak i Skatte-ABC
    • skjønnsmessig beløp, se Skatte-ABC
  • Aktiveres uten direkte fradragsføring og avskrivning. Gjelder driftsmidler som ved vanlig vedlikehold ikke verdiforringes ved slit, elde, uhensiktsmessighet, teknisk utvikling osv. Dette kan f.eks. være tomter, veier, boligeiendommer og kunstgjenstander. Se Skatte-ABC.

Se også oversikt i Skatte-ABC.

Stikkord: betongsaks, dieselaggregat, driftsmateriale, driftsmateriell, driftsmidler, feiemaskin, gps, jekketralle, lift, løftebukk, melkemaskin, navigasjon, plastsekk, sandblåser, sekk, stiger, stillas, strømaggregat, tilhenger, kommandittselskap, drivstoff, driftmateriell, driftsmiddel, varme, fyring, elektrisitet, fyringsutgifter, erverv

Merverdiavgift

Regnskap