Kjøp av råvarer og innsatsvarer

MVA
1 Fradragsberettiget innenlands inngående mva, 25 %
11 Fradragsberettiget innenlands inngående mva, 15 %
Konto
4000 Innkjøp av råvarer og halvfabrikata, høy sats
Debet
4030 Innkjøp av råvarer og halvfabrikata, middels avgiftssats
Debet

Merverdiavgift

Det foreligger rett til fradrag for innkjøp av mat- og drikkevarer som blir brukt av avgiftspliktig serveringsvirksomhet som råvarer og innsatsvarer i matproduksjon, se mval. § 8-1.

Det avgjørende for om det er fradrag for inngående merverdiavgift med middelssats eller høy sats er om matvaren eller drikkevaren blir ansett som næringsmiddel eller ikke.

Matvarer, drikkevarer og enhver annen vare som er bestemt til å konsumeres av mennesker blir ansett som næringsmidler i følge mval. § 5-2 (2) og fmva. § 5-2-1. Omsetning, uttak og innførsel av næringsmidler beregnes med redusert merverdiavgiftssats, jf. mval. § 5-2 (1), og det vil derfor være fradrag for inngående merverdiavgift med redusert sats når slike varer anskaffes til bruk i avgiftspliktig serveringsvirksomhet.

Hvilke mat- og drikkevarer som ikke anses som næringsmidler reguleres i mval. § 5-2 (3). Omsetning av slike varer beregnes med høy merverdiavgiftsats, og vil være fradragsberettiget med høy sats dersom varene blir brukt i avgiftspliktig serveringstjeneste.
Følgende anses ikke som næringsmiddel:

  • legemidler, se fmva. § 5-2-2 (1)
  • tobakkvarer, se fmva. § 5-2-2 (2)
  • alkoholholdige drikkevarer, se fmva. § 5-2-2 (3) og
  • vann fra vannverk, se fmva. § 5-2-2 (4).

Bokføring

Kjøp av næringsmidler som brukes som råvarer eller halvfabrikata i avgiftspliktig serveringsvirksomheten, føres på konto 4030 Innkjøp av råvarer og halvfabrikata, middels avgiftssats, mens kjøp av råvarer eller halvfabrikata som ikke er karakterisert som næringsmiddel skal føres på konto 4000 Innkjøp av rådvarer og halvfabrikata, høy sats.

For serveringsvirksomhet som kjøper mat- og drikkevarer som selges videre uten noen form for bearbeiding eller videreutvikling, se tema Kjøp for videresalg.

Stikkord: catering, ferger, gatekjøkken, kafe, kafeteria, skip, cateringvirksomhet, ferje, cafe, erverv, brus, bevertning, kommandittselskap

Kjøp for videresalg