Kjøp av råvarer og innsatsvarer

Kjøp for videresalg

MVA
1 Fradragsberettiget innenlands inngående mva, 25 %
11 Fradragsberettiget innenlands inngående mva, 15 %
Konto
4300 Innkjøp av varer for videresalg, høy sats
Debet
4330 Innkjøp av varer for videresalg, middels sats
Debet

Merverdiavgift

Kjøp av mat- og drikkevarer for videresalg er fradragsberettiget til bruk i avgiftspliktig virksomhet, se mval. § 8-1.

Det avgjørende for om det er fradrag for inngående merverdiavgift med middelssats eller høy sats er om matvaren eller drikkevaren blir ansett som næringsmiddel eller ikke.

Matvarer, drikkevarer og enhver annen vare som er bestemt til å konsumeres av mennesker blir ansett som næringsmidler i følge mval. § 5-2 (2) og fmva. § 5-2-1. Omsetning uttak og innførsel av næringsmidler blir beregnet med redusert merverdiavgiftssats, jf. mval. § 5-2 (1), og det vil derfor være fradrag for inngående merverdiavgift med redusert sats når slike varer anskaffes for videresalg i avgiftspliktig virksomhet.

Hvilke mat- og drikkevarer som ikke er næringsmidler er regulert i mval. § 5-2 (3). Slike varer beregnes med høy merverdiavgiftsats. Anskaffelse av slike varer for videresalg i avgiftspliktig virksomhet, vil være fradragsberettiget for inngående merverdiavgift med høy sats.
Følgende anses ikke som næringsmiddel (listen er ikke uttømmende):

 • legemidler, se fmva. § 5-2-2 (1)
 • tobakkvarer, se fmva. § 5-2-2 (2)
 • alkoholholdige drikkevarer, se fmva. § 5-2-2 (3) og
 • vann fra vannverk, se fmva. § 5-2-2 (4).

Dersom mat- eller drikkevaren inngår som råvare eller halvfabrikata i produksjon av varer, se tema Kjøp av råvarer og innsatsvarer.

Bokføring

Dersom kjøpet gjelder næringsmidler, og matvarene eller drikkevarene er innkjøpt for videresalg i den avgiftspliktige virksomheten, føres kjøpet på konto 4330 Innkjøp av varer for videresalg, middels avgiftssats. Dersom matvarene eller drikkevarene ikke er næringsmiddler, føres kjøpet på konto 4300 Innkjøp av varer for videresalg, høy avgiftssats.

I følge bokføringsforskriften § 8-5-2 skal bokføringen innrettes på en slik måte at innkjøpte varer for videresalg kan spesifiseres på varegruppene:

 • mat,
 • øl,
 • vin,
 • brennevin,
 • rusbrus/cider,
 • mineralvann,
 • annen drikke,
 • tobakk og
 • andre varer

Dette gjøres som oftest ved å opprette egne konti for de ulike varegruppene.

Stikkord: ferger, gatekjøkken, kafe, kafeteria, kiosk, restaurant, skip, ferje, cafe, erverv, omsetning, brus, bevertning, kommandittselskap