Kjøp til egne lokaler

Kjøp til produksjon

Kjøp til utleide lokaler

MVA
0 Ingen mva-behandling (ikke fradrag)
Konto
4300 Innkjøp av varer for videresalg, høy sats
Debet

Merverdiavgift

Gjelder kjøp av strøm, elektrisitet og brensel til bruk i utleide lokaler. Utleier har fradrag for inngående merverdiavgift dersom virksomheten er frivillig registrert for utleie av fast eiendom, se mval. § 2-3 (1) om frivillig registrering.

Dersom utleier ikke er frivillig registrert, er det heller ikke fradrag for mva.

Bokføring

Felles fakturert nettleie og elektrisk energi

Med virkning fra 12. mars 2018 kan leverandører i kraftbransjen samfakturere nettleie og elektrisk energi uten å søke dispensasjon. Det betyr at nettleie oe elektrisk energi kommer på samme faktura. Kraftleverandørenes kunder kan registrere transaksjonene over fakturautsteders konto i leverandørspesifikasjonen.

Se bokføringsforskriften § 3-1 fjerde ledd og bff. § 8-15-1.
Se også temaet om formalkrav for salgsdokumentet.

Stikkord: elektrisitet, elektrisk kraft, energikostnad, fjernvarme, fyringsolje, fyringsutgifter, fyringsved, gass, lys, oppvarming, strøm, strømavgift, strøm, fyring, kostand, omkostning, varme, elektrisitet, fyringsutgifter, erverv

Stenge- og påkoblingsgebyr ved kjøp