Kjøp til egne lokaler

Kjøp til produksjon

Kjøp til utleide lokaler

Stenge- og påkoblingsgebyr ved kjøp

MVA
1 Fradragsberettiget innenlands inngående mva, 25 %
Konto
6345 Varme
Debet

Merverdiavgift

Det er fradrag for inngående merverdiavgift på stengegebyr og påkoblingsgebyr til bruk i avgiftspliktig virksomhet, se mval. § 8-1.

Bokføring

Alternativt kan konto 6345 Varme brukes. Dersom det ikke er behov for å bruke både konto 6341 og 6345 kan disse kontoene slås sammen til f.eks. konto 6341 Lys og varme.

Dersom det gjelder stenge- eller påkoblingsgebyr ved kjøp av elektrisitet til bruk i produksjon føres gebyret på konto 6200.

Stikkord: erverv, varme, fyring, elektrisitet, fyringsutgifter, strøm