Avgiftspliktige tjenester

MVA
1 Fradragsberettiget innenlands inngående mva, 25 %
Konto
6790 Annen fremmed tjeneste, opplysningspliktig
Debet
6795 Annen fremmed tjeneste, ikke opplysningspliktig
Debet

Merverdiavgift

Det er rett til fradrag i mva for kjøp av tjenester til bruk i den avgiftspliktige virksomheten, se mval. § 8-1.

Eksempler på tjenester (listen er ikke uttømmende)

Se også tema om kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet.

Bokføring

Ved f.eks. kjøp av datatjenester bokføres kjøpet på konto 6750 Honorar for databistand. Det er opprettet flere spesifiserte kontoer under kontogruppe 67xx, men hvis den tjenesten som er kjøpt ikke passer inn under noen av de spesifiserte kontoene, kan konto 6790 eller 6795 benyttes.

Skatt

I noen tilfeller kan det være vanskelig å vite om virksomheten har kjøpt en tjeneste eller betalt godtgjørelse for arbeid. Klassifiseringen har blant annet betydning for om virksomheten som har kjøpt arbeidet / tjenesten skal foreta forskuddstrekk, innrapportere på a-meldingen og betale arbeidsgiveravgift. Les mer om grensedragningen mellom arbeidsinntekt og virksomhetsinntekt her: Grensen mellom arbeid og virksomhet.

Stikkord: administrativ bistand, administrativ rådgivning, arkitektkostander, arkitekttjenester, avfallsbehandlingstjenester, bedriftsrådgiver, bedriftsrådgivning, besiktigelseshonorar, boligsalgsrapport, butikkontroll, by- og regionplanlegging, byggekontroll, datahjelp, datakonsulenter, datakostnader, datautgifter, driftssjef, dyrlegekostnader, dyrlegeutgifter, edb-tjenester, etterforskning, factoring, galluptjenester, gallupundersøkelser, gartnertjenester, hageromstjenester, industridesign, inkassobistand, inkassosalær, interiørarkitekt, kabelfjernsyn, kabel-tv, kart- og oppmålingsarbeid, konsulentbistand, konsulenthonorar, konsulentkostnad, leiesøm, lønnsservice, lønnstjenester, låsesmed, mediarådgivning, medierådgivning, meglingstjeneste, meningsmålingstjenester, oppmålingsgebyr, planleggingskonsulent, presseklipptjeneste, programmeringstjenester, prøvetakinger, radongasstråling, rørinspeksjon, rådgivende ingeniører, salærer, securitas, serviceavtaler, skadedyrkontroll, spørreundersøkelsestjenester, stryking, systemstøtte, systemutvikling, takseringsrapporter, takst av eiendom, takstrapporter, teknisk konsulentvirksomhet, translatører, tv-inspeksjon av rør, vaktselskap, vannlekasjesøkning, vektertjenester, verditakst, kostnad, søppel, avfalls, boss, foretak, honnorar, omsetning, konsulet, datautgifter, datakostnader, kostand, omkostning, faktoring, innkasso, innkassosalær, tv, kabeltv, leasing, arbeidsvederlag, medium, kmva, kommandittselskap, servicavtaler, fjernsyn, erverv

Avgiftsfrie tjenester

Avgiftsunntatte tjenester