Arbeidsgivers kjøp av formuesgjenstand fra arbeidstaker til en høyere verdi enn omsetningsverdien

Konto
6590 Annet driftsmateriale
Debet
Lønn
5280 Annen fordel i arbeidsforhold
Debet
5290 Motkonto for gruppe 52
Kredit
SkattepliktTrekkpliktAGA-pliktOpplysningspliktFeriepenger

Hvis selskapet kjøper en formuesgjenstand fra arbeidstaker, skal omsetningsverdi legges til grunn for vederlaget. Hvis selskapet betaler mer enn det gjenstanden ville blitt solgt til en tredjepart, vil det foreligge en skattepliktig fordel for arbeidstaker.

Den skattepliktige fordelen utgjør som hovedregel differansen mellom omsetningsverdien og vederlaget.

Arbeidsgiver plikter å legge ved regnskapene nødvendig dokumentasjon av betydning for verdsettelsen, og en eventuell begrunnelse for avvik mellom omsetningsverdi og kjøpsverdi.

A-meldingen

Bokføring

Ved bokføringen av denne kostnaden, må konto-eksempelet over tilpasses aktuell innkjøpskonti i resultatregnskapet, og ta høyde for eventuelt aktivering og avskrivninger.

Stikkord: erverv, ansatt, arbeidstager, salg