Kjøp for videresalg

Salg

Skjenkebevilling

MVA
0 Ingen mva-behandling (anskaffelser)
Konto
7798 Annen kostnad, fradragsberettiget
Debet

Generelt

Skjenkebevilling

Alle som driver serveringssted og som serverer alkoholholdig drikke, må ha skjenkebevilling, se alkoholloven § 1-4 a, samt serveringsbevilling. Skjenkebevilling må søkes særskilt til den kommunen man ønsker å drive skjenking. Eget søknadsskjema må benyttes. Skjema samt krav til søknaden finner du på altinn.no.

Den som selger, utleverer eller skjenker alkoholholdig drikk med 22 volumprosent alkohol eller mer, må ha fylt 20 år, og den som selger, utleverer eller skjenker annen alkoholholdig drikk, må ha fylt 18 år. Endringer i bevillinger skjer ofte flere ganger i løpet av bevillingsperioden. Dette kan skje for eksempel ved skifte av styrer og stedfortreder for bevillingen, endringer i driftskonsept og endringer i eierforhold. Slike endringer krever ofte ny godkjenning, eventuelt ny bevilling. Melding om endring sendes til kommunen, som fatter nytt vedtak.

Bevilling faller bort ved overdragelse av virksomheten. Virksomheten kan likevel fortsette på den tidligere bevillingen i inntil tre måneder hvis bevillingsmyndigheten er underrettet om dette og det søkes om ny bevilling så snart som mulig (senest innen 30 dager etter overdragelsen). Dette gjelder ikke konkurs eller dødsfall.

For mer om kommunale skjenkebevillinger se alkoholloven kapittel 4 og for statlige skjenkebevillinger se kapittel 5.

Ambulerende skjenkebevilling

Med begrepet ambulerende skjenkebevilling menes både ambulerende skjenkebevilling ved lukkede selskaper og skjenketillatelse for en enkelt anledning for åpne selskaper/arrangementer. Det trengs ikke bevilling ved servering av alkohol i bryllup og jubileer, f.eks. 50 års feiring, der det ikke tas betaling for alkoholvaren, verken ved salg eller i kuvertpris.

Merverdiavgift

Det skal betales et årlig bevillingsgebyr som beregnes ut i fra forventet omsatt mengde alkoholholdig drikke, se alkoholloven § 7-1. Bevillingsgebyr som gjelder skjenking ved enkeltarrangement og ambulerende bevilling, fastsettes av bevillingsmyndigheten.

Det er ikke merverdiavgift på kommunal avgift for skjenkebevilling, se mval. § 3-9 (1).

Stikkord: alkoholholdige drikkevarer, alkoholservering, ambulerende skjenkebevilling, bevilgningsgebyr, bevilling, salgs og skjenkeavgifter, skjenkeavgift, skjenkeavgifter, skjenkebevilgningsgebyr, skjenkebevilling, skjenkested, brus, bevertning, sjenke, omsetning, skjenkebevilling, erverv, sigaretter