Beskrivelse

Kjøp av gull, merverdiavgiftsregistrert

Kjøp av gull, ikke merverdiavgiftregistrert

Salg til næringsdrivende

Fra 1. januar 2014 ble merverdiavgiftsreglene ved innenlandsk omsetning av gull til næringsdrivende og offentlig virksomhet endret. Tidligere har det vært selger som beregnet og innberettet merverdiavgift ved salg, men nå er det kjøper som skal beregne og innberette merverdiavgiften. Hovedårsaken til dette, er for å begrense merverdiavgiftssvindel ved salg av gull.

Merverdiavgift

Lovendringen gjelder omsetning av gull ned til en finhetsgrad på 325 tusendeler, uansett form på gullet og bare når det omsettes etter vekt og finhetsgrad jf mval § 11-1 (3). Som selger av gull til en næringsdrivende eller offentlig virksomhet, skal det ikke beregnes utgående merverdiavgift på salget. Omsetningen skal føres med merverdiavgiftssats 0%, og dette skal fremgå av salgsdokumentet. I salgsdokumentasjonen skal kjøpers organisasjonsnummer fremgå og dersom kjøperen er registrert i merverdiavgiftsregisteret skal det stå MVA bak organisasjonsnummeret, se bff. § 5-1-2 første ledd. Det er et krav i bff. § 5-1-1 første ledd nr. 7 at salgsdokumentet skal merkes: «Omvendt avgiftsplikt - Merverdiavgift ikke beregnet».

Unntak

Omsetning av smykker, klokker og andre gjenstander som inneholder gull gjelder fortsatt mval § 3-1.

Stikkord: omsetning, erverv

Salg til privatpersoner