Inkassogebyr

MVA
0 Ingen mva-behandling (anskaffelser)
Konto
7798 Annen kostnad, fradragsberettiget
Debet

Generelt

Inkassogebyr og omkostninger ved inkasso, skal ikke føres som rentekostnad, se Skatte-ABC. Føres på konto 7798.

Det er kun eventuelle påløpte renteomkostninger som kan behandles som rentekostnad og føres på konto 8159 Annen rentekostnad.

Merverdiavgift

Inkassogebyr som oppkreves av selgeren (egeninkasso) som følge av betalingsmislighold, anses ikke som del av vederlaget, se mval. § 4-1 (2) bokstav b. Det er derfor ikke beregnet merverdiavgift på inkassogebyr.

Stikkord: inkasso gebyr, inkassogebyr, inkassokostnader, inkassoomkostninger, kostnader inkasso, omkostninger inkasso, innkasso, inkassokostnad, kostnad, kostand, omkostning, erverv, innkassosalær

Inkassosalær