Intro

Stifte eget datterselskap

Oppkjøp av datterselskap

Goodwill

Kontinuitet i konsernregnskapet

Bokføring av aksjer i datterselskap

Aksjer i datterselskap skal i morselskapets finansregnskap føres som finansielle anleggsmidler under varige driftsmidler (konto 13xx).

Regnskapsføring av utbytte fra datterselskapet i morselskapets finansregnskap omtales i temaet «Utbytte - kostmetoden». Etter GRS skal det mottatte utbyttet i utgangspunktet føres som en reduksjon av investeringen (dvs mot aksjenes balanseførte verdi). Den balanseførte verdien må generelt reduseres i den grad utdelingen overstiger eierens andel av det opptjente, tilbakeholdte resultatet etter kjøpet av aksjene, som en konsekvens av opptjeningsprinsippet. Se NRS 17.11.1 og NRS(V) Regnskapsføring av inntekt punkt 7.10.1.

Merk at i henhold til IFRS skal utbytte inntektsføres for deretter å vurdere behov for nedskrivning av aksjene. Dersom utdelingen av utbyttet er kort tid etter kjøpet av selskapet vil utgangspunktet være at det er behov for en nedskrivning tilsvarende utbyttet. Se forskjeller mellom IFRS og GRS og IAS 36.12 h.

Ved konsolideringen vil utbyttet og aksjene elimineres. Dette omtales nærmere i "Konsolidering - Elimineringer - eksempler".

Stikkord: kommandittselskap, datterforetak

Utsatt skatt ved konserndannelse

Andre tema som gjelder konsern