Intro

Stifte eget datterselskap

Oppkjøp av datterselskap

Goodwill

Se nærmere omtale av goodwill etter GRS. Se nærmere om forskjellen mellom IFRS og GRS når det gjelder bl.a goodwill-avskrivninger og ikke-kontrollerende eierinteresser.

Avskrivning av goodwill ved GRS

Dersom konsernet følger GRS skal goodwill fra oppkjøp avskrives over forventet levetid i konsernregnskapet, jf rskl § 5-3. Goodwill avskrives normalt lineært over 5 år, og lengre avskrivingstid skal begrunnes, jf rskl. § 7-14 (3). Se nærmere om avskrivning av goodwill. NRS 17.7.2.2 angir forhold som kan ha betydning for forventet levetid på goodwill. Forventet gjenværende levetid skal vurderes ved hver regnskapsavslutning.

Goodwill vurderes for verdifall etter reglene i NRS(F) Nedskrivning av anleggsmidler.

Nedskrivningstesting av goodwill ved IFRS

Føres konsernregnskapet etter IFRS er det ikke anledning til å avskrive goodwill, men den skal testes for verdifall (nedskrivningstestes) årlig eller oftere, jf IAS 36.65-108. Om test for verdifall ikke indikerer at goodwillen har falt i verdi vil den ikke ha effekt på konsernets resultat eller balanseposter. Indikerer testen imidlertid at det er verdifall, må det beregnes hvor stort dette er og det føres som en nedskrivningskostnad i konsernets resultat og som en reduksjon av goodwillen i konsernets balanse.

Stikkord: konsernfusjon, trekantfusjon, forretningsverdi

Kontinuitet i konsernregnskapet

Bokføring av aksjer i datterselskap

Utsatt skatt ved konserndannelse

Andre tema som gjelder konsern