Intro

Stifte eget datterselskap

Oppkjøp av datterselskap

Goodwill

Kontinuitet i konsernregnskapet

Det følger av transaksjonsprinsippet i rskl § 4-1 at ikke-reelle transaksjoner skal kontinuitetsgjennomskjæres. Det innebærer at regnskapsførte verdier på eiendeler og forpliktelser skal videreføres i konsernet og ikke føres opp til virkelig verdi som er utgangspunktet i konserndannelse.

Det må derfor skilles mellom reelle og ikke-reelle transaksjoner for en vurdering av om kontinuitetsgjennomskjæring skal foretas. I «EY 2001 Kontinuitetsgjennomskjæring » omtales kriteriene for bruk av kontinuitetsgjennomskjæring. Videre gir «NRS (D) Regnskapsføring i selskapsregnskapet av overdragelser mellom selskaper i samme konsern» mer informasjon om anvendelse og gjennomføring av kontinuitetsgjennomskjæring, riktignok med fokus på selskapsregnskapene.

Det følger av IFRS 3 Virksomhetssammenslutninger at virksomhetsovertakelser under samme kontroll faller utenfor virkeområdet til IFRS 3. I praksis betyr det at slike transaksjoner kan regnskapsføres til kontinuitet med videreføring av balanseførte verdier eller etter overtakelsesmetoden i IFRS 3.

Stikkord: kontinuitet, kontinuitetsmetoden

Bokføring av aksjer i datterselskap

Utsatt skatt ved konserndannelse

Andre tema som gjelder konsern