Vurdering

Kjøpte konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker o.l. som kjøpes enkeltvis skal balanseføres til anskaffelseskost.

Ved kjøp av virksomhet skal immaterielle eiendeler balanseføres til anskaffelseskost dersom de tilfredsstiller kravene til balanseføring. Ved kjøp av virksomhet vil eiendelens anskaffelseskost være virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Det må vurderes hvorvidt anskaffelseskost for en immateriell eiendel kan fastslås med tilstrekkelig sikkerhet til at eiendelen kan balanseføres separat. Dersom den immaterielle eiendelen ikke tilfredsstiller kravene til balanseføring, eller at virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet ikke kan fastslås med tilstrekkelig sikkerhet, vil kostnadene ved anskaffelse inngå i goodwill. Se eget tema om «Goodwill».

Øvrig omtale