Kontantkasse

Konto
1900 Kontanter, NOK
Debet
1905 Kontanter, euro
Debet
1908 Kontanter, annen valuta
Debet
1909 Kassedifferanse
Debet

Med "kontantkasse" menes beholdninger av sedler og mynter som et foretak har liggende for å kunne foreta mindre, kontante utbetalinger. Kontanter som kommer inn i forbindelse med kontantsalg, for eksempel i et supermarked eller annen form for detaljhandel, regnes ikke som kontantkasse i denne forbindelsen.

"Flytende kasse" er en kasse hvor kassebeholdningen varierer i takt med innskudd og uttak av kontantene i kassen. Ved bruk av flytende kasse er det krav om daglig registrering i en kassebok eller tilsvarende kassespesifikasjon, jf bfl § 7, 3. ledd. Det er på den måten mulig å til enhver tid avstemme faktisk beholdning mot beholdning i henhold til kassespesifikasjonen. Etterfølgende bokføring av inn- og utbetling følger de ordinære kravene til ajourhold i bokføringen. Ved bruk av flytende kasse kan totalen fra kassaboken/-spesifikasjonen bokføres, og den må innehold dokumentasjonsdato og -henvisning samt annen relevant informasjon.

"Fast kasse" er en kontantkasse hvor det alltid skal være et fast beløp. Når det brukes kontanter fra kassen legges dokumentasjon for uttaket i kassen, slik at sum av kontanter og bilag alltid er fast. Med jevne mellomrom vil kassen fylles opp med det faste beløpet i kontanter, og bilagene tas ut og bokføres. En fast kasse må ikke gjøres opp daglig, men senest innen fristen for ajourføring av bokføringen, jf bfl § 7, 3. ledd. Dette for at betalingene skal være bokført i korrekt periode. Ved bruk av fast kasse er det ikke nødvendig å føre kassebok/-spesifikasjon. Ifølge GBS 12, som nå er opphevet, fremgikk det at utgangspunktet var at inn- og utbetalinger skulle føres enkeltvis, men en unik dokumentasjonshenvisning for hvert bilag i kassen. Men dersom den faste kassen ikke overstiger kr 5 000 kan likevel alle bilagene samles og føres samlet per konto. Dette legges fremdeles til grunn som god bokføringsskikk.

Relaterte temaer:

  • Kassedifferanse
  • Tyveri og underslag av varer og kontanter
  • Kundefordringer - Spesifikasjon av kontosalg
  • Krav til betaling via bank

Valuta