Vurdering og klassifisering

Konsernkontoordning

Konvertible lån

Sertifikatlån

Leverandørgjeld

Betalbar skatt

Skyldig skattetrekk mv

Skyldige offentlige avgifter

Annen kortsiktig gjeld

Annen kortsiktig gjeld, kontogruppe 29, er en restpost. Her føres alle poster som ikke hører hjemme under andre poster i oppstillingsplanen. Beregnede feriepenger er ikke en offentlig avgift, og skal klassifiseres som annen kortsiktig gjeld.

Vesentlige poster innenfor annen kortsiktig gjeld må vurderes om skal vises separat på egen linje, jf. regnskapslovens krav om å foreta ytterligere oppdeling når den regnskapspliktiges forhold tilsier det.

Forskudd fra kunder

Bare reelle forskudd fra kunder klassifiseres som annen kortsiktig gjeld. Eksempler er:

  • Depositum fra kunder
  • Forskudd som betales inn fra kunden i forbindelse med store kontrakter før det kjøpes inn varer eller utføres arbeid
  • Forskuddsbetalt abonnement
Stikkord: forskudd fra kunder

Noteopplysninger