Vurdering og klassifisering

Konsernkontoordning

Konvertible lån

Sertifikatlån

Leverandørgjeld

Betalbar skatt

Beregnet betalbar skatt på årets resultat, samt ikke betalt, forfalt skattegjeld klassifiseres som kortsiktig gjeld.

Skyldig skattetrekk mv

Skyldige offentlige avgifter

Annen kortsiktig gjeld

Noteopplysninger