Vurdering og klassifisering

Konsernkontoordning

Ved konsernkontoavtaler vil avtalens innhold avgjøre hvorvidt kassekreditt i datterselskapene skal klassifiseres som gjeld til kredittinstitusjoner eller som gjeld til morselskapet.

Konvertible lån

Sertifikatlån

Leverandørgjeld

Betalbar skatt

Skyldig skattetrekk mv

Skyldige offentlige avgifter

Annen kortsiktig gjeld

Noteopplysninger