Vurdering og klassifisering

Konsernkontoordning

Konvertible lån

Kortsiktige konvertible lån er lån med mindre enn ett år til forfall. Det er sjelden at konvertible lån er kortsiktige. Se også «Langsiktig gjeld -> Konvertible lån».

Sertifikatlån

Leverandørgjeld

Betalbar skatt

Skyldig skattetrekk mv

Skyldige offentlige avgifter

Annen kortsiktig gjeld

Noteopplysninger