Vurdering og klassifisering

Konsernkontoordning

Konvertible lån

Sertifikatlån

Leverandørgjeld

Konto
2400 Leverandørgjeld
Kredit
2460 Leverandørgjeld til selskap i samme konsern
Kredit

Leverandørgjeld består av gjeld til leverandører av varer, tjenester og driftsmidler.

Det bokføres ikke direkte på kontoen i hovedbok, men ved hjelp av regnskapssystemet så opprettes det en reskontro. Hver leverandør skal ha hver sin reskontro slik at selskapet har oversikt over hvor mye de skylder hver av sine leverandører. Debetsaldoer som representerer reelle forskudd til leverandøren, og som samlet utgjør et vesentlig beløp, skal reklassifiseres til eiendelssiden.

Gjeld til selskap i samme konsern skal tas med i balansen med andre gjeldsposter av samme type. Leverandørgjeld til konsernselskap inkluderes i leverandørgjeld, men dersom den er av vesentlig beløp bør det vurderes om den skal presenteres separat.

Leverandørgjeld i valuta skal vurderes til dagskurs. Det medfører at urealiserte gevinster eller tap fra leveringstidspunktet for varen, tjenesten eller driftsmiddel skal resultatføres.

Stikkord: leverndørgjeld

Betalbar skatt

Skyldig skattetrekk mv

Skyldige offentlige avgifter

Annen kortsiktig gjeld

Noteopplysninger