Vurdering og klassifisering

Konsernkontoordning

Konvertible lån

Sertifikatlån

Et sertifikatlån innhentes i markedet mot utstedelse av et omsettelig gjeldsbrev (sertifikat). Lånene er vanligvis usikrede og har en løpetid på under ett år. Sertifikatlån i valuta skal omregnes til dagskurs.

Leverandørgjeld

Betalbar skatt

Skyldig skattetrekk mv

Skyldige offentlige avgifter

Annen kortsiktig gjeld

Noteopplysninger