Vurdering og klassifisering

Konsernkontoordning

Konvertible lån

Sertifikatlån

Leverandørgjeld

Betalbar skatt

Skyldig skattetrekk mv

Konto
2600 Forskuddstrekk
Kredit
2610 Utleggstrekk
Kredit
2620 Bidragstrekk
Kredit

Skyldig skattetrekk per årsslutt utgjør normalt skatt trukket for 6. termin (november/desember). Videre inngår skattetrekk for tidligere terminer som ikke er betalt, samt eventuelle utleggstrekk og bidragstrekk.

Skattetrekk skal settes inn på egen sperret konto.

Merk at denne linjen i kontoplanen omfatter langt flere kontoer enn de angitt over som eksempel.

Skyldige offentlige avgifter

Annen kortsiktig gjeld

Noteopplysninger