Vurdering og klassifisering

Konsernkontoordning

Konvertible lån

Sertifikatlån

Leverandørgjeld

Betalbar skatt

Skyldig skattetrekk mv

Skyldige offentlige avgifter

Konto
2740 Oppgjørskonto merverdiavgift
Kredit
2770 Skyldig arbeidsgiveravgift
Kredit

Skyldig arbeidsgiveravgift og skyldig merverdiavgift er eksempler på typiske gjeldsposter i denne posten.

Beregnede feriepenger er ikke en offentlig avgift, og skal klassifiseres som annen kortsiktig gjeld.

Merk at denne linjen i kontoplanen omfatter langt flere kontoer enn de angitt over som eksempel.

Stikkord: skattetrekk, skyldig arbeidsgiveravgift, skyldig skattetrekk, aga

Annen kortsiktig gjeld

Noteopplysninger