Vurdering og klassifisering

De generelle vurderingsreglene for omløpsmidler og anleggsmidler gjelder tilsvarende for gjeld, jf. rskl. § 5-13. Det medfører også at gjeld i utgangspunktet skal måles til det høyeste av virkelig verdi og anskaffelseskost fradratt betalte avdrag ("høyeste verdis prinsipp"). Det er ikke tillatt å nedskrive gjelden til lavere enn anskaffelseskost, som er analogt med reglen om at anleggsmidler ikke kan oppskrives. Det er gjort ett unntak fra dette prinsippet når det gjelder fastrentelån, jf rskl § 5-13 annet ledd, se avsnitt "Renteendring" under.

Grensen mellom kortsiktig og langsikt gjeld skal trekkes på samme måte som grensen mellom omløpsmidler og anleggsmidler, som er regulert i rskl § 5-1. Se nærmere om klassifisering av gjeld. All gjeld som knytter seg til varekretsløpet klassifiseres dermed som kortsiktig gjeld. I tillegg klassifiseres også gjeld som betales tilbake innen ett år fra gjelden ble tatt opp som kortsiktig. I praksis gjøres nok vurderingen ut fra balansedatoen (som er reglen iht IAS 1), slik som er tillatt for små foretak.

Første års avdrag på langsiktig gjeld

Første års avdrag på langsiktig gjeld skal som hovedregel presenteres som langsiktig sammen med resten av lånet, men regnskapsloven tillater at første års avdrag kan klassifiseres som kortsiktig. Det valget som tas er å anse som valg av regnskapsprinsipp.

Utenlandsk valuta

Ifølge rskl. § 5-9 skal pengeposter i valuta vurderes til kursen ved regnskapsårets slutt (dagskursprinsippet). Begrepet pengeposter omfatter også kortsiktig gjeld. Faller utenlandsk valuta i kurs mot norske kroner oppstår en urealisert gevinst som skal inntektsføres. Balanseført verdi av gjelden vil da bli lavere enn anskaffelseskost i norske kroner.

Stikkord: kmva

Konsernkontoordning

Konvertible lån

Sertifikatlån

Leverandørgjeld

Betalbar skatt

Skyldig skattetrekk mv

Skyldige offentlige avgifter

Annen kortsiktig gjeld

Noteopplysninger