Hva er kostmetoden?

Når kostmetoden benyttes ved langsiktige investeringer i aksjer og andeler betyr det at investeringen balanseføres til anskaffelseskost, jf rskl §§ 5-3 og 5-4. Se også NRS 17.11.1 for en nærmere beskrivelse.

I motsetning til egenkapitalmetoden, som er nærmere omtalt i «Egenkapitalmetoden», så øker ikke investeringen i balansen med resultatet tilhørende eierandelen.

Ved bruk av kostmetoden skal det foretas nedskrivning til virkelig verdi hvis verdifallet skyldes årsaker som ikke kan antas å være forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Nedskrivning skal reverseres når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede.

Kostmetoden brukes både ved investeringer i datterselskap og tilknyttet selskap (rskl § 5-17) samt deltakelse i felleskontroller virksomhet (rskl § 5-18).

Utdelinger fra selskapet

Konsernbidrag som gis fra morselskapet