Hva er kostmetoden?

Utdelinger fra selskapet

Utgangspunktet er at ved bruk av kostmetoden skal alle utdelinger fra selskapet resultatføres som inntekt, uavhengig av den formelle formen på utdelingen. Utdelinger kan være utbytte, konsernbidrag eller nedsettelse av kapitalen. Ofte er en utdeling et resultat av at selskapet har hatt overskudd som muliggjør utdelinger, også når utdelingen skjer ved en kapitalnedsettelse.

Dersom utdelingen overstiger eierens andel av det opptjente, tilbakeholdte resultatet i eierperioden, må imidlertid utdelingen redusere den balanseførte verdien av investeringen. Dette følger av det grunnleggende regnskapsprinsippet om opptjening og følger dessuten av NRS 17.11.1, NRS (F) Investering i tilknyttet selskap og deltakelse i felles kontrollert virksomhet punkt 3.5, NRS 8.5.4.2 og NRS(V) Regnskapsføring av inntekt punkt 7.10.1. Se også nærmere «Opptjeningsprinsippet».

Et eksempel er der selskap A kjøper selskap B for 10 mill. kroner, og for å finansiere deler av kjøpet så besluttes det umiddelbart at selskap B skal dele ut et utbytte til selskap A på 2 mill. kroner. Da er det ganske tydelig at verdien på investeringen ikke lenger er verdt 10 mill. kroner, men er redusert med 2 mill. kroner til 8 mill. kroner.

Det må altså foretas en analyse av hva utdelingen består av. Den delen som er opptjent etter oppkjøpstidspunktet, er avkastning og kan resultatføres hos eier. Utdeling av verdier som eier har ytet vederlag for ved kjøpet av eierandelen, er tilbakebetaling av investert kapital, og skal regnskapsføres som reduksjon av investeringen.

I situasjoner hvor et korrekt skille mellom opptjent inntekt og tilbakebetaling av investert kapital ikke er vesentlig, kan utbytte resultatføres uavhengig av om det er å anse som en tilbakebetaling av investert kapital, jf NRS 17.11.1.

Stikkord: foretak

Konsernbidrag som gis fra morselskapet