Kostnadsfradrag for yrkesbil og reduksjon for privat kjøring

Dokumentasjon

Fastsettingsskjema

RF-1125 (bilskjema):
Leveres av alle skattytere som krever fradrag for egne og leasede personbiler (herunder stasjonsvogner), varebiler, kombinerte biler, busser med inntil 15 passasjerplasser samt lastebiler med totalvekt under 7 500 kilo.

Unntak:
Skjema skal ikke brukes:

  • dersom det kun kreves fradrag etter kilometersats for yrkeskjøring med privatbil (gjelder hovedsakelig bil som brukes mindre enn 6 000 kilometer i yrke/næring)
  • av lønnstakere som mottar bilgodtgjørelse med krav om forenklet overskuddsberegning
  • for arbeidsgivers biler benyttet av arbeidstaker hvor standard fordel (30 % av bilens listepris som ny inntil et årlig fastsatt beløp og 20 % av overstigende beløp) er innrapportert på a-meldingen.

RF-1084:
Fylles ut og leveres dersom skattyter krever regnskapsbehandling for bil og det kreves fradrag for avskrivning på bilen (driftsmiddelet).

Kjørebok

Næringsdrivende eller ansatte som har fått godkjent egen bil som yrkesbil har ingen plikt etter skattereglene og bokføringsreglene til å føre kjørebok. Skattemyndighetene kan heller ikke pålegge dette, men en nøyaktig ført kjørebok vil oftest være en avgjørende dokumentasjon for omfanget av yrkeskjøringen.

Fra og med inntektsåret 2016 er det imidlertid krav til elektronisk kjørebok dersom den private fordelen fastsettes basert på individuell verdsettelse, altså faktisk bruk (kilometersats), se FSFIN § 5-13-1 fjerde ledd.

Kjøreboken er oppbevaringspliktig regnskapsmateriale etter bfl. § 13 første ledd nr. 3 med en oppbevaringstid fastsatt i bfl. § 13 annet ledd første punktum.

Stikkord: elektronisk kjørebok, kilometersatser, privat bil i næring, sats kilometer, kjøreliste, kostand, omkostning, tilbakeføre