Salg

Salg til husholdningsbruk i Nord-Norge

MVA
5 Innenlands omsetning og uttak fritatt for mva, 0 %
Konto
3100 Salgsinntekt handelsvarer, innenlands, avgiftsfri
Kredit

Merverdiavgift

Det er avgiftsfritak for elektrisk kraft og energi dersom kraften er levert fra alternative energikilder til husholdningsbruk, se mval. § 6-6 (1). For tilfeller der denne type kraft brukes både i husholdningen og i avgiftspliktig virksomhet er omsetningen fritatt også for den delen av kraften som tilfaller næringsdelen. Forutsetningen er at leveringen skjer etter samme tariff og på samme måler, se mval. § 6-6 (2).

Se fmva. § 6-6-1 for definisjon av husholdningsbruk.

Alternative energikilder er bl.a. bioenergi, solenergi, grunnvarme og spillvarme fra avfallsforbrenning. Fossile energikilder anses ikke som alternative energikilder. Dog anses all levering av energi fra fjernvarmeanlegg som alternative energikilder, se fmva. § 6-6-2.

I følge mval. § 4-2 skal alle omkostninger ved oppfyllelse av avtalen mellom abonnenten og leverandøren tas med i beregningsgrunnlaget for mva. Dvs. at omkostninger i forbindelse med strømleveranse også er avgiftsfrie og føres på samme konto som kraften.

Stikkord: alternative energikilder, bølgekraft, elektrisitet, elektrisk kraft, finnmark, kraft, kraftverk, nordland, strøm, troms, vannkraft, varme, vindkraft, strøm, fyring, kraftforetak, varme, elektrisitet, fyringsutgifter, omsetning, kraftverk

Salg av elsertifikater

Stenge- og påkoblingsgebyr ved salg

Inntektsføring i nettvirskomheten