Regnskapsføring

Konto
1780 Krav på innbetaling av selskapskapital
Debet

Ifølge rskl § 6-2 føres krav på aksjonær i forbindelse med kapitalforhøyelsen i selskapet som en fordring under omløpsmidler i balansen. Posten inneholder både den nominelle kapitaltilførselen og eventuell overkurs.

Endringen i Foretaksregisteret blir ikke registrert før all aksjekapital er innbetalt, så denne kontoen blir brukt i kombinasjon med konto 2030 Ikke registrert kapitalforhøyelse. Hvis det ikke er sannsynlig at aksjekapitalen blir innbetalt, så skal den heller ikke regnskapsføres da den vil kunne falle bort.

Fra stiftelse eller kapitalforhøyelse er tegnet til aksjekapitalen skal være innbetalt, er det en tremånedersfrist, jf asl § 2-18 annet ledd og asl § 10-9 annet ledd. Konto 1780 benyttes i denne perioden, og den delen av aksjekapitalen som ikke er innbetalt føres som en fordring mot aksjonærene. Det er bare hvis regnskapsavslutningsdatoen kommer i den korte tidsperioden fra tegning til innbetaling at denne regnskapsposten er aktuell.

Stikkord: kommandittselskap

Tingsinnskudd