PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Krav

  Krav til betaling via bank

  Som et ledd i kampen mot skatte- og avgiftsunndragelser ble det fom. 1. januar 2011 innført følgende krav:

  • Alle betalinger av varer og tjenester på over kr 10 000, skal skje via bank eller annet foretak som har rett til å drive betalingsformidling

  Hensikten med kravet er å få identifisert begge parter i betalingstransaksjonen, se Prop. 1 L (2009-2010) kap. 5.3.6.2 tredje avsnitt.

  Dersom kravet ikke er oppfylt, vil retten til skattefradrag og fradrag for inngående merverdiavgift falle bort, se SKD 051210.

  Disse kravene gjelder både for skattemessig og avgiftsmessig fradragsrett, se sktl. § 6-51 og mval. § 8-8 med de tilhørende forskrifter FSFIN § 6-51-1 og fmva. § 8-8. Se også Skatte-ABC.

  Legg merke til at ved omsetning på kreditt kan det forekomme at mva-meldingen leveres før betaling er skjedd. Dersom betalingen skjer på en måte som ikke gir rett til fradrag, har den næringsdrivende en selvstendig plikt til å tilbakeføre det fradragsførte beløpet i den termin betalingen skjer, se mval. § 8-8 (2) og SKD 270614.

  Beløpsmessig avgrensning - delbetalinger

  For en leveranse, tjeneste, kontrakt eller lignende, der betalingen er splittet opp i flere delbetalinger, vil det være den samlede betalingen som gjelder i forhold til beløpsgrensen på kr 10 000, se SKD 050411.

  Løpende eller periodiske ytelser

  Er betalingene en del av løpende eller periodiske ytelser, skal disse ses samlet for alle kostnader som kommer til fradrag samme år. Se UTV 2011/1242 for Skattedirektoratets forståelse av begrepet løpende og periodiske ytelser.

  Eksempler på slike løpende eller periodiske ytelser er:

  • lisensavtaler
  • vedlikeholdsavtaler
  • telefoniavtaler
  • husleie
  • rengjøringstjenester
  • vakthold
  • revisjon- og regnskapstjenester

  Stikkord:

  • kontantkjøp,
  • erverv,
  447 1423 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan