Krav

Tilfredsstillende dokumentasjon tilsidesetter ikke kravene

Noen eksempler på tilfeller der fradrag nektes dersom kravene ikke er oppfylt:

Privatpersoner

Privatpersoner som kjøper tjenester, eller varer sammen med tjenester, der vederlaget overstiger kr 10 000, og som ikke betaler via bank eller foretak med rett til å drive betalingsformidling, kan gjøres medansvarlig for en eventuell unndragelse av inntektsskatt, trygdeavgift og merverdiavgift, se sktbl. § 16-50 og sktbf. § 16-50-1.

Dersom kjøper betaler ut i fra en privat bankkonto og belastningen kan dokumenteres ved kvittering, vil dette være tilstrekkelig for fradragsretten.

Stikkord: kontantkjøp, erverv