Kundefordringer

Kundespesifikasjon (reskontro)

Avsetning til tap på krav

Konto
1580 Avsetning tap på kundefordringer
Kredit

Ifølge rskl § 5-2 skal omløpsmidler, derunder fordringer, vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Ved vurdering av kundefordringenes verdi skal det foretas avsetninger til tap på krav.

Som utgangspunkt for å vurdere tap på krav benyttes aldersfordelt saldoliste. Gamle poster har normalt et større tapspotensial enn nyere poster, men dersom en del av saldo er forfalt, er tapsrisikoen også til stede på resterende saldo. Ved vurderingen av avsetningen til tap på krav skal det også tas hensyn til hendelser mellom balansedagen og tidspunktet for avleggelse av regnskapet.

Dersom det foreligger ny informasjon om forhold som forelå på balansedagen før tidspunktet for avleggelsen av årsregnskapet, skal dette hensyntas i avsetningen til tap på krav. Avsetning til tap på krav reduserer regnskapslinjen kundefordringer i balansen.

Se mer om bokføring, skatt og mva i «Tap på fordring». Se også informasjon om når en fordring skattemessig anses endelig tapt.

Stikkord: tap kundefordring, tap på fordringer

Kreditsaldoer

Kundefordringer i valuta

Forskuddsbetaling fra kunder

Notekrav