Kundefordringer

Kundespesifikasjon (reskontro)

Salg til kunder bokføres ikke direkte på konto 1500 Kundefordringer, men ved bruk av en kundereskontro eller kundespesifikasjon i regnskapsprogrammet. Hver kunde har sin spesifikasjon, slik at den regnskapspliktige har oversikt over hvor mye de har tilgode på hver kunde.

For hver periode med pliktig regnskapsrapportering, og ikke sjeldnere enn hver fjerde måned, skal den bokføringspliktige ifølge bfl § 5 være i stand til å kunne utarbeide kundespesifikasjon som skal være avstemt mot hovedbok. Krav til innholdet er nærmere angitt i bff § 3-1. Se også nærmere krav i «Bokføringssjekklisten» i punktet "Generelt".

Kundespesifikasjon skal oppbevares i Norge i 5 år etter regnskapsårets slutt. Det følger av bokføringsforskriften § 7-1 at kundespesifikasjonen kan oppbevares på papir eller elektronisk.

Spesifikasjon av kontantsalg

Kontantsalg er salg hvor kjøpers betalingsforpliktelse overfor selger gjøres opp ved levering, jf. bokføringsforskriften § 5-3-1 første ledd. Denne type salg skal ifølge bff § 3-1 annet ledd og bff § 5-3-12 fremgå av kundespesifikasjonen i følgende tilfeller:

  • vederlaget utgjør mer enn kr 40 000 inklusive merverdiavgift betalt med kontanter,
  • salg for over kr 1 000 inkl. mva. betalt med kontanter eller kort når varen eller tjenesten er beregnet for videresalg eller som direkte innsatsfaktor i produksjon eller tjenesteleveranse,
  • hvor kjøpet gjelder drivstoff til bruk i person- eller varetransport, uavhengig av beløp.

Ifølge lovforarbeidene er motpartsangivelse på salgsdokumentasjonen et sentralt hjelpemiddel ved kontroll av bokføringspliktige i enkelte bransjer for å avdekke svart omsetning. Behovet for motpartsspesifikasjon er størst når varen eller tjenesten er beregnet for videresalg eller som direkte innsatsfaktor i produksjon eller i tjenesteleveranse. Innsatsfaktor i produksjon eller tjenesteleveranse omfatter blant annet håndverkeres innkjøp av materialer osv. Det vil derimot ikke gjelde indirekte kostnader som kontorrekvisita, mat til interne kantiner og lignende.

I lovforarbeidene angis at for virksomheter som hovedsakelig driver kontantomsetning, vil et krav om motpartsspesifikasjon kunne medføre praktiske vanskeligheter da de ikke alltid har systemer som er tilrettelagt for å bokføre alt salget i en reskontro eller tilsvarende. En løsning kan derfor være at disse virksomhetene gis mulighet til å utarbeide spesifikasjonene på en enklere måte, for eksempel ved å oppbevare kopier av den relevante salgsdokumentasjonen samlet pr. kunde.

Avsetning til tap på krav

Kreditsaldoer

Kundefordringer i valuta

Forskuddsbetaling fra kunder

Notekrav