Regnskapsføring

Vurderingsregel

Nedskrivning

Har lånene en virkelig verdi som er lavere skal de vurderes for nedskrivning. Faller grunnlaget for nedskrivning bort skal den reverseres.

Både nedskrivning og eventuell reversering skal føres over resultatregnskapet på samme linje.

Stikkord: nedskriving, selskap, bedrift