Regnskapsføring

Konto
1320 Lån til datterselskaper
Debet
1325 Lån til andre foretak i samme konsern
Debet
1340 Lån til tilknyttet selskap
Debet
1345 Lån til felles kontrollert virksomhet
Debet

Klassifisering i regnskapet

Langsiktige lån til foretak i samme konsern, tilknyttet selskap eller felleskontrollert virksomhet skal føres opp på egen linje i balansen, jf rskl § 6-2.

Stikkord: selskap, bedrift

Vurderingsregel

Nedskrivning