Vurderingsregler

Låneutgifter

Konvertible lån

Konto
2200 Konvertible lån
Kredit

Konvertible lån er kjennetegnet ved at lånet på avtalte vilkår kan konverteres til aksjer i selskapet.

Konvertible lån har dermed et egenkapitalelement i seg, og presenteres derfor øverst under gjeldsavsnittet i balansen for å vise tilknytningen til egenkapital. Dersom egenkapitalelementet er vesentlig, bør det skilles ut og regnskapsføres separat som egenkapital. NRS 18 omtaler dog ikke dette, men det antas at det ikke er i mot god regnskapsskikk. Etter IFRS skal utsteder av finansielle instrumenter vurdere om det finansielle instrumentet inneholder både gjelds- og egenkapitalkomponenter, og egenkapitalkomponentene må klassifiseres som egenkapital.

Der låneavtalen gir långiver en rett til å kreve aksjer mot kontaninnskudd uten motregningsadgang er heller et lån med aksjekjøpsrett enn et lån med konverteringsrett.

Både lån med konverteringsrett og aksjekjøpsrett må vedtas i generalforsamlingen.

Balanseførte låneutgifter ved konvertering bør føres mot egenkapitalen.

Stikkord: konvertibelt lån, konvertible lån

Ansvarlig lånekapital

Obligasjonslån

Noteopplysninger

Øvrige temaer