Vurderingsregler

Låneutgifter

Det påløper normalt utgifter ved opptak av lån, og de kan være betydelige dersom lånet er "komplisert", som for eksempel ved tilrettelegging av konvertible lån.

Låneutgifter ved opptak av lån er ikke særskilt omtalt i loven eller forarbeidene.

I forarbeidene er imidlertid såkalt kapitalrabatt ved fastrentelån drøftet, og det konkluderes med at låneopptaket skal balanseføres til markedsverdien på opptakstidspunktet, altså etter fradrag for kapitalrabatten. Det vises i forarbeidene til at en slik forståelse av reglene følger av transaksjonsprinsippet. Det er dermed lånets effektive rente som skal kostnadsføres over låneperioden. Det presiseres at kostnadsføring av kapitalrabatten allerede på opptakstidspunktet vil gi misvisende resultatføring. Utvalget uttaler i NOU 1995:30 at ”andre direkte kostnader ved opptak av langsiktige lån” skal regnskapsføres etter de samme prinsipper. Dette innebærer at tilsvarende resonnement må gjelde for låneutgifter som påløper ved opptak av lån. Låneutgiftene bør således inkluderes i anskaffelseskost på lånet og periodiseres over lånets løpetid. En slik forståelse vil også følge av rskl § 5-4.

Stikkord: lånekostnader, låneutgifter, kostand, omkostning

Konvertible lån

Ansvarlig lånekapital

Obligasjonslån

Noteopplysninger

Øvrige temaer