Vurderingsregler

Låneutgifter

Konvertible lån

Ansvarlig lånekapital

Obligasjonslån

Konto
2210 Obligasjonslån
Kredit

Et obligasjonslån balanseføres hos den som har tatt opp lånet under annen langsiktig gjeld.

Obligasjonslån betales tilbake og renter betales etter en plan som låntaker (utsteder av obligsjonen) har forpliktet seg til. Ved klassifisering som langsiktig eller kortsiktig gjeld må derfor låntaker ta hensyn til den konkrete avdragsplanen når den langsiktige delen av lånet skal fastsettes.

Hva er et obligasjonslån?

En obligasjon er et lån som ytes mot et rentebærende gjeldsbrev (ihendehaverobligasjon), og obligasjonen lyder gjerne på ihendehavers navn. Obligasjoner blir som regel utstedt for perioder på ett eller flere år med en fast kupongrente som gjenspeiler markedsrenten på utstedelsestidspunktet.

Et obligasjonslån brukes ofte i forbindelse med store lånebehov, og fordeles da vanligvis på flere långivere med likelydende obligasjoner (partialobligasjoner). Enkeltpersoner, bedrifter, banker og andre institusjoner kjøper en eller flere obligasjoner og yter på denne måten kreditt til innehaver av obligasjonslånet (låntaker).

Obligasjonslån er ofte langsiktige for den som har tatt opp lånet, men den enkelte långiver kan når som helst selge obligasjonen og dermed frigjøre sine penger.

En utstedelse og salg av obligasjoner kalles en "låneemisjon".

Stikkord: obligasjonslån

Noteopplysninger

Øvrige temaer