Leasing av elbil til bruk i virksomheten

MVA
5 Innenlands omsetning og uttak fritatt for mva, 0 %
Konto
6440 Leie transportmidler
Debet

Merverdiavgift

Merverdiavgiftsfritaket for omsetning av elbiler ble innført i 2001. Fra og med 1. juli 2015 ble fritaket utvidet til også å omfatte leasing av elbiler. Dvs. at leasing av elbil ikke er avgiftsbelagt etter mval. § 3-1, men fritatt etter mval. § 6-7 (1). Det vil derfor ikke være beregnet merverdiavgift på leievederlaget.

Se eget tema om behandling av anskaffelser til drift og vedlikehold av leasingbilene.

Unntak

Avgiftsfritaket for leasing av elbiler gjelder kun leie av kjøretøy hvor leieperioden i henhold til skriftlig avtale er minst 30 dager, se fmva. § 6-7-1. For leieperioder som er kortere enn 30 dager vil leievederlaget være fakturert med merverdiavgift, og det vil være fradrag for inngående merverdiavgift på lik linje med biler som bruker bensin og diesel. Se temaene om leasing av personkjøretøy og leasing av varebil klasse 2, lastebil, traktor.

Avbrutt leasingavtale

Dersom en utleiekontrakt for en elbil med leieperiode over 30 dager, der leievederlaget er fakturert uten merverdiavgift, avvikles før 30 dager er gått, skal utleieforholdet avgiftsberegnes på lik linje med annen elbilutleie hvor avtalt leieperiode er kortere enn 30 dager. Det må altså skje en etterfølgende avgiftskorrigering.

Stikkord: bil, elbil, leasing bil, leasingbil, leie, leiebil, el-bil, leie, leasing, kommandittselskap