Leie av kjøretøy på tjenestereise

Leasing av varebil klasse 2 mv.

MVA
1 Fradragsberettiget innenlands inngående mva, 25 %
Konto
6440 Leie transportmidler
Debet

Merverdiavgift

Det er fradrag for inngående merverdiavgift på leie av bil til bruk i avgiftspliktig virksomhet dersom leiebil ikke er et personkjøretøy slik det er definert i fmva. § 1-3-1, se mval. § 8-1.

De samme reglene gjelder for leie av bil som det gjelder for kjøp av bil mht. privat bruk og fradragsføring av inngående merverdiavgift. Dvs. at mva skal fordeles forholdsmessig mellom andel privatbruk og næringsbruk.

For bokføring og periodisering av leiekostnader og eventuell forskuddsleie, se NRS 8.7.2.5 Leieavtaler.

Stikkord: arbeidsbil, bedriftsbrannbil, brannbil, gaffeltruck, henger, hengerleie, klasse 2, kombinert bil, lastebil, leasing, leasing bil, leasingbil, leie bilhenger, leiebil, servicebiler, tilhenger, traktor, truck, truckleie, varebil, varebil kl 2, varebil kl. 2, varebil kl2, varetilhenger, foretak, leasing, kmva, trailer, leie