Leie av kjøretøy på tjenestereise

MVA
1 Fradragsberettiget innenlands inngående mva, 25 %
Konto
7140 Reisekostnad, ikke opplysningspliktig
Debet
Lønn
SkattepliktTrekkpliktAGA-pliktOpplysningspliktFeriepenger

Merverdiavgift

Kostnader ved leie av kjøretøy som den ansatte bruker i forbindelse med tjenestereise, regnskapsføres som en reisekostnad. Det er fradrag for mva ved leie av kjøretøy til bruk i avgiftspliktig virksomhet dersom det ikke er et personkjøretøy slik det er definert i fmva. § 1-3-1, se mval. § 8-1. De samme fradragsreglene gjelder for drivstoff i forbindelse med leie av kjøretøyet.

Det kan være en fordel for merverdiavgiften og avstemmingen å opprette egne konto for ikke opplysningspliktige reisekostnader med ulik merverdiavgiftssats.

Lønn

Den ansatte er ikke skattepliktig for bruk av det leide kjøretøyet på tjenestereiser.

Dersom den reisende selv betaler leiekostnaden, for så å kreve refusjon fra arbeidsgiver, må refusjonsbilaget oppfylle dokumentasjonskravene for reiseregning/utleggsskjema for at refusjonen skal kunne utbetales skattefritt.

I tillegg må kvittering eller bilag som tilfredsstiller kravene i bokføringsforskriften kapittel 5 legges ved, og dette skal inngå som dokumentasjon i arbeidsgiverens regnskaper. Opplysninger om formålet med utgiftsdekningen og navnet på arbeidstakeren skal fremgå av bilaget eller av vedlegg til dette.

Før 1. juli 2014 var det krav om originalbilag ved skattefri dekning av slike kostnader, se sktbf. § 5-6-11.

Se temaet «Krav til reiseregningen».

Stikkord: leie varebil klasse 2, leiebil, leiebil ansatt, leasing, kmva, arbeidstaker, annsatt, arbeidstager, lønnstaker, lønnsmottaker, yrkesreise, trailer

Leasing av varebil klasse 2 mv.