Leie av arealer

Utleie av arealer

Merverdiavgift

Merverdiavgiftsunntatt utleie

I henhold til mval. § 3-11 (1) er utleie av fast eiendom unntatt fra merverdiavgift. Utleie av torg-, gate-, stand- og messeplasser i bygg, haller, uteområder ol. er derfor unntatt merverdiavgift i de tilfeller der det utleide arealet eies og leies ut av grunneier / eier av den faste eiendommen.

Det må trekkes en grense mot avgiftspliktig utleie av plass til stands på varemesser o.l. hvor utleier står som arrangør av varemesse eller lignende. Se punktet om merverdiavgiftspliktig utleie under og i MVA-håndboken under stikkordene "Stands Messer, Utleie av stands".

Tilleggsytelser

Unntaket omfatter også salg av varer og tjenester som leveres som ledd i utleie av fast eiendom, jf. mval. § 3-11 (1) annet punktum. Dvs. at dersom utleier leverer strøm, vann, varme, renhold, wifi, serviceavgift mm. til leietaker som ledd i utleie av fast eiendom, vil dette anses som tilleggsytelser til leieavtalen og ikke som separate leveranser. Slike tilleggsytelser skal da avgiftsbehandles på samme måte som utleieinntektene (hovedytelsen), og i det tilfellet der utleien er unntatt fra merverdiavgift, skal det heller ikke beregnes utgående merverdiavgift på tilleggsytelsen. Se også MVA-håndboken under stikkordene "Elektrisk kraft, Som ledd i utleie av fast eiendom Strøm, Se Elektrisk kraft".

Merverdiavgiftspliktig utleie

Utleie av torg-, gate-, stand- og messeplasser i bygg, haller, uteområder ol. vil være merverdiavgiftspliktig i følgende tilfeller:

  • Frivillig registrerte utleiere som leier ut til leietaker som driver avgiftspliktig virksomhet på det utleide arealet, se mval. § 3-11 (2) bokstav k
  • Messearrangører og andre arrangører av arrangementer som ikke eier arealene som leies ut. Disse anses ikke å drive med utleie av fast eiendom, men å omsette retten til å disponere plass for reklame. Se mval. § 3-11 (2) bokstav, MVA-håndboken og temaet om Salg av reklameplass.

Regnskap

Utleie fra grunneier / eier av fast eiendom

KontoKontonavnMva kodeD/K
3600Leieinntekt fast eiendom, unntatt avgiftsplikt6Kredit
KundekontoDebet

Utleie fra frivillig registrert grunneier / eier av fast eiendom

KontoKontonavnMva kodeD/K
3605Leieinntekt fast eiendom, avgiftspliktig3Kredit
KundekontoDebet

Utleie fra messearrangør

KontoKontonavnMva kodeD/K
3020Salgsinntekt tjenester, avgiftspliktig, høy sats3Kredit
KundekontoDebet
Stikkord: leasing