PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Nedskrivning av lisenser

  Lisenser

  • D6055 Nedskrivning av immaterielle eiendeler
  • K1040 Lisenser, ervervet

  Regnskap

  Lisenser skal vurderes for nedskrivning ved utgangen av hvert regnskapsår, se NRS (F) Nedskrivning av anleggsmidler kapittel 3 og rskl. § 5-3 (3).

  Nedskrivning - generelt

  Nedskrivning må vurderes ved utslag på indikatorer som (listen er ikke uttømmende);

  • Markedsverdien til anleggsmidlet har i perioden falt vesentlig i forhold til det som kan forventes
  • Vesentlig negativ endring i teknologiske, økonomiske og juridiske rammebetingelser
  • Markedsverdien av egenkapitalen er mindre enn foretakets balanseførte egenkapital
  • Observert ukurans eller fysisk skade på anleggsmidlet
  • Rapportering som tilsier at avkastningen fra anleggsmidlet blir dårligere enn forventet

  , og i slike tilfeller har foretaket plikt til å undersøke om det er verdifall på anleggsmidlene.

  Verdifall

  Med verdifall menes at gjenvinnbart beløp er lavere enn bokført verdi. Nedskrivning skal skje når verdifallet er følgende:

  Gjenvinnbart beløp < Bokført verdi = Nedskrivning


  Gjenvinnbart beløp

  Gjenvinnbart beløp er det høyeste beløpet av to størrelser:

  • Netto salgsverdi
  • Bruksverdien til anleggsmidlet

  Netto salgsverdi

  Netto salgsverdi er hva anleggsmidlet kan selges for i en transaksjon på armlengdes avstand mellom frivillige parter fratrukket kostnader ved gjennomføring av salget.

  Netto salgsverdi = Salgsverdi - kostnader ved salgstransaksjonen

  Bruksverdi

  Bruksverdi er en beregnet verdi av anleggsmidlet hvor man legger forventede kontantstrømmer for fremtidig bruk av anleggsmidlet til grunn.

  Beregningen av bruksverdien består av to trinn:

  1. Estimere kontantstrømmer knyttet til fremtidig bruk av anleggsmidlet
  2. Finne nåverdien av kontantstrømmen med en egnet diskonteringsrente

  Konklusjon

  Det største beløpet av netto salgsverdi og bruksverdien vil være det gjenvinnbare beløpet som skal måles mot anleggsmidlets bokførte verdi. Dersom det gjenvinnbare beløpet er lavere enn bokført verdi skal det gjennomføres en nedskrivning fra bokført verdi til den gjenvinnbare verdien.

  Når det er allokert goodwill til vurderingsenhetene som skal nedskrives, skal nedskrivningen først gjennomføres på goodwillen. I de tilfeller nedskrivningsbeløpet er høyere enn størrelsen goodwill tilknyttet vurderingsenheten skal resterende nedskrivningsbeløp fordeles forholdsmessig på anleggsmidlene i vurderingsenheten. Forutsetningen som er lagt til grunn for nedskrivningen skal det opplyses om, se rskl. § 7-13.

  Eksempel - Nedskrivning

  En lisens har en bokført verdi på NOK 1 000 000 (vi ser bort ifra goodwill i dette eksemplet). Det foreligger ifølge selskapet en indikasjon på vesentlig verdifall som ikke er forbigående. Selskapet har beregnet at lisensen kan selges for NOK 950 000, men at det da vil påløpe NOK 50 000 i salgskostnader. I tillegg har selskapet estimert bruksverdien til lisensen ved forventede framtidige kontantstrømmer til å bli NOK 800 000. Vi har da følgende verdier å forholde oss til:

  Bokført verdi 1 000 000
  Bruksverdi 800 000
  Netto salgsverdi 900 000[*]

  Og dette gir oss følgende nedskrivningsbeløp:

  Bokført verdi 1 000 000
  Gjenvinnbart beløp 900 000[*]
  Nedskrivningsbeløp 100 000

  Reversering av nedskrivninger

  Nedskrivningen skal reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede, se rskl. § 5-3 (3). Vurderingen gjennomføres på samme måte som ved nedskrivningsvurderingen.

  Dersom indikatorene viser at det er grunnlag for reversering må selskapet beregne gjenvinnbart beløp til den aktuelle vurderingsenheten for eks. en lisens. I dette tilfellet vil reverseringen bli utført så fremt gjenvinnbart beløp er større enn bokført verdi. Ny verdi for vurderingsenheten vil være gjenvinnbart beløp begrenset oppad til bokført verdi før nedskrivningen ble utført. Nedskrivning av goodwill reverseres ikke.

  Gjenvinnbart beløp > Bokført verdi = Grunnlag for reversering av nedskrivningen
  Ny bokført verdi etter reversering er begrenset oppad til bokført verdi før nedskrivningen

  Eksempel - Reversering av nedskrivning

  En lisens har en bokført verdi på NOK 900 000 (bokført verdi før nedskrivningen er NOK 1 000 000). Det foreligger ifølge selskapet en indikasjon på at grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede. Selskapet har beregnet at patentet kan selges for NOK 950 000, men at det da vil påløpe NOK 50 000 i salgskostnader. I tillegg har selskapet estimert bruksverdien til lisensen ved forventede framtidige kontantstrømmer til å bli NOK 1 080 000. Dette gir følgene beløp som grunnlag for vurderingen av reverseringen av nedskrivningen.

  Bokført verdi 900 000
  Bruksverdi 1 080 000
  Netto salgsverdi 900 000[*]

  Og dette gir oss følgende reversering av nedskrivningsbeløpet:

  Bokført verdi 900 000
  Gjenvinnbart beløp 1 080 000[*]
  Reversering av nedskrivningsbeløp 100 000[*]

  Konteringen blir da:

  Bokføring: Beløp:
  Debet konto 1040 100 000
  Kredit konto 6055 100 000

  Stikkord:

  • lisenser,
  Nedskrivning av lisenser
  320 1226 90 75 717

  Kontering

  Satser

  Kontoplan