Mottatt markedsstøtte, hyllestøtte

Utbetalt markedsstøtte, hyllestøtte

MVA
1 Fradragsberettiget innenlands inngående mva, 25 %
Konto
7300 Salgskostnad
Debet

Generelt

Markedsstøtte, hyllestøtte mv. som selger av varen betaler for å gi en gunstig plassering av varen hos kjøper eller for markedsaktiviteter for å øke salg av varen, anses ikke som en reduksjon av tidligere salg, men som en leveranse av reklametjeneste fra kjøper. Det er derfor selger av reklametjenesten (mottaker av støtten) som skal utstede salgsdokumentasjonen, se GBS 5 og NRS 020506

For at kjøper (den som utbetaler støtten) skal kunne utstede salgsdokumentet, må kravene i bff. § 5-2-1 tredje ledd bokstav e, være oppfylt. Er ikke disse kravene oppfylt, kan det søkes om dispensasjon slik at kjøper kan utstede salgsdokumentasjonen.

Merverdiavgift

Det er fradragsrett på den inngående merverdiavgiften for den som utbetaler markedsstøtte/hyllestøtte når støtten er til bruk i den avgiftspliktige virksomheten, se mval. § 8-1.

Stikkord: hyllestøtte, markedsføring, markedstøtte, produktplassering